Navigácia

Obsah

Archív

Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

"Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku. 
Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné. 
 

Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku."

zdroj:  www.minv.sk (Ministerstvo vnútra SR)

Zmluvy - ARCHÍV

Rok 2016

Zmluva o úvere; CarCredit - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 299x | 21.08.2017

Zmluva o verejnej produkcie; Senzus - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 187x | 22.08.2017

Zmluva o zabezbečení oddeleného zberu elektroodpadu; ASEKOL SK s.r.o.- Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 305x | 21.08.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1110766; Energie2 a.s. Bratislava - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 255x | 21.08.2017

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu; MET Slovakia a.s. Bratislava - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 273x | 21.08.2017

Zmluva o zradení vecného bremena v prospech tretej osoby; COOP Jednota Nové Zámky - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 196x | 21.08.2017

Zmluva o zriadení zál. práva č. 276648-2016-01; Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. - Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE Stiahnuté: 295x | 22.08.2017

Zmluva o zriadení zál. práva č. 276648-2016-02; Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. - Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE Stiahnuté: 237x | 22.08.2017

Zmluva o zriadení zál. práva č. 276648-2016-03; Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. - Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE Stiahnuté: 220x | 21.08.2017

Rok 2015

Dexia Komunál Superlinka Zmluva o kont úvere, dod. č. 6; Prima Banka a.s. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 209x | 21.08.2017

Dodakok č. 3 K zmluve o dielo; Min. živ. prostredia SR - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 196x | 21.08.2017

Dodatok ku kúpnej zmluve; Mária Rotyíková - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 217x | 21.08.2017

Dohoda o posk. údajov SHR; Sociálna poistovňa - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 228x | 21.08.2017

Dohoda o vzájomnej spolupráci; Štátny pedagogický ústav - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 268x | 21.08.2017

Kúpna zmluva; Mária Rotyíková - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 219x | 21.08.2017

Mandátna zmluva; VO SK, a.s. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 181x | 21.08.2017

Poistná zmluva; Kooperatíva poistovna , a.s. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 190x | 21.08.2017

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere dodatok č. 3; Prima Banka a.s. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 190x | 21.08.2017

Zmluva o dielo, Spracovanie projektu asanácie čiernej skládky; KA.STA Group s.r.o. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 213x | 21.08.2017

Zmluva o dielo; Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE - RamontBuilding s.r.o. Stiahnuté: 199x | 21.08.2017

Stránka