Navigácia

Obsah

Archív

Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

"Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku. 
Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné. 
 

Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku."

zdroj:  www.minv.sk (Ministerstvo vnútra SR)

Zmluvy - ARCHÍV

Rok 2017

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 312-2016; Vodohospodárske stavby a.s. - Združenie AGLOMERÁCIA HRONOVCE Stiahnuté: 413x | 31.08.2017

Dodatok č.4 k poistnej zmluve; Union poisťovňa, a.s. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 265x | 21.08.2017

Dodatok k zmluve - Triedený odpad; Mikona plus s.r.o. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 592x | 21.08.2017

Dohoda č. 17-15-50J-2; ÚPSVAR Levice - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 311x | 21.08.2017

Nájomná zmluva; Reformovaná kresť. cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 486x | 21.08.2017

Zmluva o dielo č. 2017-ZoD-001; HPH Elektronic, v.o.s. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 281x | 31.08.2017

Zmluva o dielo; ELO-B s.r.o. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 278x | 21.08.2017

Zmluva o dielo; JA-BL-KO ct, s.r.o. Nové Zámky - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 283x | 21.08.2017

Zmluva o dielo; JA-BL-KO ct, s.r.o. Nové Zámky - Obec Pohronský Ruskov1 Stiahnuté: 246x | 21.08.2017

Zmluva o elektrickom zasielaní faktúr; MADE spol s r.o. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 310x | 21.08.2017

Zmluva o inzercii; regionPRESS s.r.o. Trnava - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 275x | 21.08.2017

Zmluva o inzercii; regionPRESS s.r.o. Trnava - Obec Pohronský Ruskov1 Stiahnuté: 298x | 21.08.2017

Zmluva o kontokorentnom úvere, dod. č. 8 č. 23-042-10; Prima Banka Slovensko a.s. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 279x | 21.08.2017

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb; LUMA AUDIT s.r.o. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 270x | 21.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality; Min. vnútra SR - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 266x | 21.08.2017

Zmluva o poskytnutí služieb; MAPA Slovakia Digital s.r.o. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 274x | 21.08.2017

Zmluva o poskytovaní elektronických služieb; Lomtec.com a.s. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 332x | 21.08.2017

Zmluva o poskytovaní právnych služieb; doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 463x | 21.08.2017

Zmluva o spracovaní osobných údajov...; MAPA Slovakia Digital s.r.o. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 272x | 21.08.2017

Zmluva o termínovanom úvere č. 114-002-17;Prima Banka Slovensko a.s. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 247x | 21.08.2017

Stránka