Navigácia

Obsah

Archív

Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

"Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku. 
Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné. 
 

Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku."

zdroj:  www.minv.sk (Ministerstvo vnútra SR)

Zmluvy - ARCHÍV

Rok 2016

Zmluva o aktivačnej činnosti; ÚPSVAR Levice - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 238x | 21.08.2017

Zmluva o autorskom zákone; SLOVGRAM Bratislava - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 244x | 21.08.2017

Zmluva o budúcej zmluve; RECobal s.r.o. Bratislava - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 224x | 21.08.2017

Zmluva o dielo č. 1-2016; Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE - CANASIS S.r.o. Stiahnuté: 262x | 21.08.2017

Zmluva o dielo; Slovenský vodohospodársky podnik - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 288x | 21.08.2017

Zmluva o dielo; Vodohospodárske stavby a.s. - Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE Stiahnuté: 265x | 21.08.2017

Zmluva o poskvtnutí auditorských služieb; LUMA AUDIT s.r.o. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 323x | 21.08.2017

Zmluva o poskvtnutí finančnei dotácie; Cirkevný zbor ECAV na Slovensku P. Ruskov - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 295x | 21.08.2017

Zmluva o poskvtnutí finančnei dotácie; CSEMADOK ZO P. Ruskov - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 235x | 21.08.2017

Zmluva o poskvtnutí finančnei dotácie; Obecný šachový klub amatérov - OŠKA P. Ruskov - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 210x | 21.08.2017

Zmluva o poskvtnutí finančnei dotácie; Slovenský rybársky zväz Želiezovce - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 357x | 21.08.2017

Zmluva o poskvtnutí finančnei dotácie; Špeciálna kynologická záchranná služba Nýrovce - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 275x | 21.08.2017

Zmluva o poskvtnutí finančnei dotácie; Telovýchovná jednota SLAVOJ OFC P. Ruskov - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 245x | 21.08.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prestriedkov; Obec Hronovce, Pohr. Ruskov, Čata - Združenie obcí Aglomerácia Hronovce Stiahnuté: 243x | 21.08.2017

Zmluva o poskytnutí služby; ESP Consult s.r.o. - Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE Stiahnuté: 289x | 22.08.2017

Zmluva o poskytnutí služieb; Ing. Jozef Horniak - VIALLE - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 289x | 21.08.2017

Zmluva o poskytnutí verejných služieb; T-Com - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 287x | 21.08.2017

Zmluva o predložení žiadosti o dotáciu na eviromentálny fond; EMB Projekt s.r.o.- Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 195x | 21.08.2017

Zmluva o spolupráci; RECobal s.r.o. Bratislava - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 318x | 21.08.2017

Zmluva o termínovanom úvere; Prima banka Slovensko a.s. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 290x | 21.08.2017

Stránka