Navigácia

Obsah

Archív

Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

"Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku. 
Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné. 
 

Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku."

zdroj:  www.minv.sk (Ministerstvo vnútra SR)

Zmluvy - ARCHÍV

Rok 2015

Zmluva o Mucipiálnom úvere - Eurofondy (B); Prima Banka - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 238x | 21.08.2017

Zmluva o munic. úvere, dod. č. 1; Prima Banka a.s. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 177x | 21.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie; SR Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 183x | 21.08.2017

Zmluva o poskytnutí už. práv; Wolters Kluwer s.r.o. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 218x | 21.08.2017

Zmluva o spolupráce; JA-BL-KO ct, s.r.o. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 253x | 21.08.2017

Zmluva o termínovanom úvere 23-007-12, dod. č. 3; Prima Banka a.s. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 178x | 21.08.2017

Zmluva o termínovanom úvere, dod. č. 1; Prima Banka a.s. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 247x | 21.08.2017

Zmluva o termínovanom úvere; Prima Banka - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 272x | 21.08.2017

Rok 2014

Dodatok k nájme nebyt. priest.; Chochláč s.r.o. -Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 175x | 21.08.2017

Dodatok k zmluve o posk. fin. príspevku; Min. živ. prostr. SR -Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 174x | 21.08.2017

Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy; Milan Prajdák -Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 185x | 21.08.2017

Hromadná poistná zmluva; Union poisťovňa a.s. -Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 193x | 21.08.2017

Hromadná poistná zmluva; Union poisťovňa a.s. -Obec Pohronský Ruskov1 Stiahnuté: 192x | 21.08.2017

Kúpna zmluva; COOP Jednota Nové Zámky -Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 188x | 21.08.2017

Kúpna zmluva; Ing. Ján Strieška -Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 199x | 21.08.2017

Zmluva a posk. služieb; FORMA STUDIO s.r.o.-Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 268x | 21.08.2017

Zmluva o dielo; AKELA mont s.r.o. -Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 245x | 21.08.2017

Zmluva o dielo; ÁSZ Stúdio -Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 213x | 21.08.2017

Zmluva o dielo; CITYPLAN s.r.o. -Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 192x | 21.08.2017

Zmluva o dielo; Hydromeliorácie a.s. -Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 214x | 21.08.2017

Stránka