Navigácia

Obsah

Archív

Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

"Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku. 
Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné. 
 

Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku."

zdroj:  www.minv.sk (Ministerstvo vnútra SR)

Zmluvy - ARCHÍV

Rok 2017

Zmluva o vystúpení; Show-Tár Műsoriroda kft. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 332x | 21.08.2017

Zmluva poskytnutí finančných prostriedkov; Zduženie obcí Aglomerácia Hronovce - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 276x | 21.08.2017

Rok 2016

Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 11-4-11954; Union poistovna - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 280x | 21.08.2017

Dodatok č.2 k poistnej zmluve č. 11-4-11954; Union poistovna - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 212x | 21.08.2017

Dodatok č.3 k poistnej zmluve č. 11-4-11954; Union poistovna - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 256x | 21.08.2017

Dodatok k zmluve o dielo; BL Computer - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 242x | 21.08.2017

Dodatok k zmluve o kontok. úvere č. 23-042-10; Prima banka Slovensko a.s.- Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 205x | 21.08.2017

Dodatok k zmluve o výpožičke č. SITB-O 02 -2015 I 00004 1 -337; Min. vnútra SR - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 192x | 21.08.2017

Dohoda č. 6§ 52-2016 o aktivačnej činnosti; ÚPSVAR Levice - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 272x | 21.08.2017

Dohoda o odbere konečného produktu (kompostu); JRK Waste Management s.r.o. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 265x | 21.08.2017

Havarijné poistenie mot. vozidiel; Union poistovna - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 205x | 21.08.2017

Kúpna zmluva; Diana Tankóová - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 281x | 21.08.2017

Kúpna zmluva; JRK Waste Management s.r.o. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 274x | 21.08.2017

Mandátna zmluva; EMB Projekt s.r.o. - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 220x | 21.08.2017

Poistná zmluva-2; Union poisťovňa a.s. Bratislava - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 264x | 21.08.2017

Poistná zmluva; Union poisťovňa a.s. Bratislava - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 220x | 21.08.2017

PZP motorového vozidla; Union poistovna - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 217x | 21.08.2017

Úrad práce (ÚPSVAR) Zmluva č. 16-15-010-50 - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 246x | 21.08.2017

Úverová zmluva; Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. - Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE Stiahnuté: 296x | 22.08.2017

Zmluva č. 119555 08U03; Enviromentálny fond Bratislava - Obec Pohronský Ruskov Stiahnuté: 237x | 21.08.2017

Stránka