Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
08.07.2019

Umelecká zmluva

13/2019

400,00 EUR Štyristo

Alexander Szӧllӧsi - DIAMOND MUSIC

Obec Pohronský Ruskov

15.07.2019

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

2019/09/01

200,00 EUR Dvesto

BIO energie s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

31.07.2019

Municipálny úver - Univerzál Zmluva o úvere

114/006/19

40 000,00 EUR Štyridsaťtisíc

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

31.07.2019

Dexia Komunál Superlinka Zmluva o kontnokorentnom úvere Dodatok č. 10

23/042/10

Nula

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

31.07.2019

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

14/2019

Nula

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

01.08.2019

Zmluva o spacovaní osobných údajov

ZS-5-7-2019-SK

Nula

Galileo Corporation s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

01.08.2019

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

21/2019

Nula

Obec Pohronský Ruskov

Mesto Želiezovce

07.08.2019

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

ZO/2019A19023-1

66,00 EUR Šesťdesiatšesť

Osobnyudaj.sk, s. r. o., Garbiarska 5, 040 01 Košice

Obec Pohronský Ruskov

19.08.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania v školskom roku 2018/2019

14/2019

103,16 EUR stotri a 16/100

Mesto Štúrovo

Obec Pohronský Ruskov

06.09.2019

Zmluva o poskytnutí podpory

134890 08U02

38 838,00 EUR Tridsaťosemtisícosemstotridsaťosem

Environmentálny fond

Obec Pohronský Ruskov

19.09.2019

Megbízási szerződés

15/2019

600,00 EUR Šesťsto

Kegye János

Obec Pohronský Ruskov

26.09.2019

Dohoda

19/15/054/46

6 368,87 EUR Šesťtisíc tristošesťdesiatosem a osemdesiatsedem eurocentov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Pohronský Ruskov

07.10.2019

Zmluva o poskytnutí podpory

16/2019

16 357,18 EUR šestnásťtisíctristopäťdesiatsedem eur osemnásť eurocentov

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Pohronský Ruskov

21.10.2019

Mandátna zmluva

4/2020

3 600,00 EUR tritisícšesťsto

Consulting & Education Partners, s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

22.10.2019

Dodatok č. 5 k poistnej zmluve 11-4-11954

5

Nula

Union poisťovňa, a. s.

Obec Pohronský Ruskov

31.10.2019

Zmluva o grantovom účte

17/2019

Nula

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

06.11.2019

Zmluva o vystúpení

20/2019

1 200,00 EUR Tisícdvesto

Kaczor Ferenc

Obec Pohronský Ruskov

08.11.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pohronský Ruskov na rok 2019

1/2019-D

400,00 EUR Štyristo

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia

Obec Pohronský Ruskov

25.11.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2019-003149

254 339,55 EUR dvestopäťdesiatštyritisíctristotridsaťdeväť eur a päťdesiatpäť centov

Ministerstvo vnútra SR

Obec Pohronský Ruskov

27.11.2019

Zmluva o poskytnutí finančnčj dotácie na rok 2019

22/2019

600,00 EUR Šesťsto

Obec Pohronský Ruskov

Rímskokatolícka cirkev - filiálka Pohronský Ruskov

29.11.2019

Zaradenie motorového vozidla

24/2019

27,00 EUR Dvadsaťsedem

Union poisťovňa, a. s.

Obec Pohronský Ruskov

29.11.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pohronský Ruskov na rok 2019

25/2019

1 300,00 EUR Tisíctristo

Obecný šachový klub amatérov - OŠKA Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

29.11.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pohronský Ruskov na rok 2019

5/2019-D

6 000,00 EUR Šesťtisíc

Telovýchovná jednota SLAVOJ OFC Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

29.11.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pohronský Ruskov na rok 2019

26/2019

600,00 EUR Šesťsto

Reformovaná kresťanská cirkev - Cirkevný zbor

Obec Pohronský Ruskov

29.11.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pohronský Ruskov na rok 2019

27/2019

600,00 EUR Šesťsto

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: