Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.05.2021

Zmluva o grantovom účte

6/2021

Nula

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

14.05.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

1112438

56,00 EUR päťdesiatšesť EUR / MWh

Energie2, a. s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

24.05.2021

Zmluva o grantovom účte

9/2021

Nula

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

01.06.2021

Poistná zmluva Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

11-416322

1 343,80 EUR Tisíctristoštyridsaťtri 80/100

Union poisťovňa, a. s.

Obec Pohronský Ruskov

17.06.2021

Kúpna zmluva

8/2021

800,00 EUR osemsto

Obec Pohronský Ruskov

Jaroslav Streda

17.06.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

7/2021

1 200,00 EUR tisícdvesto

LUMA AUDIT, s. r. o., Ludanská 12 12, 934 01 Levice

Obec Pohronský Ruskov

21.06.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZ-P01-SC111-2017-33/64

109 961,36 EUR stodeväťtisíc deväťstošesťdesiatjeden celých tridsaťšesť stotín eur

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Pohronský Ruskov

24.06.2021

Rámcová zmluva

030/2021

Nula

OVD-Ovocinárske družstvo, Za traťou 1427, 941 31 Dvory nad Žitavou

Obec Pohronský Ruskov

24.06.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KZP-PO4-SC441-2019-53/AZS6

16 069,44 EUR šesťnásťtisíc deväťstopätnásť celých štyridsaťštyri EUR EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Pohronský Ruskov

25.06.2021

Dodatok k príkaznej zmluve č. 1

1

110,00 EUR Stodesať

Dolnohronské regionálne združenie

Obec Pohronský Ruskov

25.06.2021

Poistná zmluva

3249000176

110,00 EUR Stodesať

Komunálna poisťovna, Bratislava, Štefánikova 17, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere č. 114/005/20

1

139 000,00 EUR Jednostotridsaťdeväťtisíc EUR

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

15.07.2021

Zmluva o dielo

1/7/2021

215 317,09 EUR Dvestopäťnásťtisíctristosedemnásť 09/100 Eur

LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.

Obec Pohronský Ruskov

15.07.2021

Mandátna zmluva

10/2021

350,00 EUR Tristpäťdesiat Eur

ENTERIS H s.r.o., J. Cikkera 1761/5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Pohronský Ruskov

26.07.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

11/2021

250,00 EUR Dvestopäťdesiat

PROGRANT, s. r. o., Dostojevského 2550/19, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

15.08.2021

Uznanie dlhu a dohoda o splátkach

40/2021-1

966,49 EUR Deväťstošesťdesiatšesť a 49/100 EUR

MUDr. Mária Morauszká

Obec Pohronský Ruskov

18.08.2021

Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve č. U1133/2013

Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve č. U1133/2013

275,00 EUR Dvestosedemdesiatpäť

MADE spol. s r. o.

Obec Pohronský Ruskov

19.08.2021

Zmluva o kontokorentnom úvere

23/042/10

30 000,00 EUR Tridsaťtisíc EUR

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

30.08.2021

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

13/2021

270,00 EUR Dvestosedemdesiat

BIO energie s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

16.09.2021

Zmluva o dielo

1/7/2021

215 317,09 EUR Dvestopäťnásťtisíctristosedemnásť 09/100 Eur

LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.

Obec Pohronský Ruskov

27.09.2021

Zmluva o dielo

14/2021

27 403,03 EUR Dvadsťsedemtisíc štyristotri a 03/100 EUR

CRONSON, s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

06.10.2021

Kúpna zmluva

Z202116621_Z

95 100,00 EUR Deväťdesiatpäťtisícsto

Šupa technika-Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany

Obec Pohronský Ruskov

02.11.2021

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

PRH74

Nula

Hronbyt s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

02.11.2021

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

PRH85

Neuvedené

Hronbyt s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

02.11.2021

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

PRH59

Neuvedené

Hronbyt s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: