Menu
Obec Pohronský Ruskov
Pohronský
Ruskov

Tlačivá - Formanyomtatványok

Tlačivá

Žiadosť o vystavenie potvrdenia

Žiadosť o vystavenie potvrdenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,53 kB

Tlačivá DP

Tlačivá DP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,29 MB

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,56 kB

Vznik/zánik poplatkovej povinnosti za KO a DSO

Vznik-zánik_poplatkovej povinnosti za KO_DSO_vzor.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 51 kB

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za psa

Oznámenie zániku daňovej povinnosti k dani za psa-vzor.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38,5 kB

Potvrdenie o podaní daňového priznania

Potvrdenie_o_podani_priznania_pre obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,09 kB

Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ohlasenie_k_poplatku_za_KOaDSO_PO_PRuskov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 69,5 kB

Editovateľné tlačivo k miestnym daniam

01_priznanie_komplet_tlacivo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1023,64 kB

Materská škola, Základná škola

Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa

Prehlásenie zákonného zástupcu pre dieťa MŠ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,03 kB

Vyhlásenie zákonného zástupcu pre MŠ

Vyhlásenie zákonného zástupcu pre MŠ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,59 kB

Otváranie škôl 1.6.2020

Návrat do škôl.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,69 kB

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte - Javaslat az átmeneti lakhely bejegyzésének a megszüntetéséről

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte - Javaslat az átmeneti lakhely bejegyzésének a megszüntetéséről.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,9 kB

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte na návrh vlastníka - Javaslat az átmeneti lakhely bejegyzésének a megszüntetéséről atulajdonos javaslatára

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte na návrh vlastníka - Javaslat az átmeneti lakhely bejegyzésének a megszüntetéséről atulajdonos javaslatára.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,78 kB

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte - Javaslat az átmeneti lakhely bejegyzésének a megszüntetéséről

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte - Javaslat az átmeneti lakhely bejegyzésének a megszüntetéséről.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,15 kB

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - Lakhely bejelentő lap állandó lakhelyre

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - Lakhely bejelentő lap állandó lakhelyre.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,99 kB

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - Lakhely bejelentő lap átmeneti lakhelyre

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - Lakhely bejelentő lap átmeneti lakhelyre.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,55 kB

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia – A kisebb legszennyező források működési engedélye iránti kérelem

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia – A kisebb legszennyező források működési engedélye iránti kérelem.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,47 kB

Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia – A kisebb légszennyező források építési engedélye iránti kérelem

Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia – A kisebb légszennyező források építési engedélye iránti kérelem.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,98 kB

Miestne dane

Daň z nehnuteľností - vysvetlenie

Dan z nehnutelností-vysvetlivky.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 318,54 kB

Daňové priznanie k miestnym daniam - tlačivá

TLAČIVÁ DP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,29 MB

Editovateľné tlačivo k miestnym daniam a poplatkom

Editovateľné tlačivo k miestnym daniam.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1023,37 kB

Ohlásenie k poplatku za KO a DSO právnických osôb, podnikateľov a FO, ktoré podnikajú

Ohlasenie_k_poplatku_za_KOaDSO_PO_PRuskov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 69,5 kB

Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálny odpad – Kérelem a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj csökkentésére

Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálny odpad – Kérelem a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj csökkentésére.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,78 kB

Žiadosti sociálneho charakteru

Žiadosť na odstránenie tvrdosti zákona

Žiadosť na odstránenie tvrdosti zákona.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,24 kB

Žiadosti - stavby

Vyhlásenie - Nyilatkozat

Vyhlásenie - Nyilatkozat.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,54 kB

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - Közterület felbontásának engedélyezési kérelme

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - Közterület felbontásának engedélyezési kérelme.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,11 kB

Ohlásenie reklamnej stavby - Reklámtábla bejelentése

Ohlásenie reklamnej stavby - Reklámtábla bejelentése.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,52 kB

Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre územné rozhodnutie - Területelhelyezési tervdokumentáció véleményezésének kérelme

Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre územné rozhodnutie - Területelhelyezési tervdokumentáció véleményezésének kérelme.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,85 kB

Žiadosť o povolenie uzávierky - Útlezárás engedélyezése iránti kérelem

Žiadosť o povolenie uzávierky - Útlezárás engedélyezése iránti kérelem.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,33 kB

Ohlásenie stavebných úprav - Átalakítási és átépítési munkálatok bejelentése

Ohlásenie stavebných úprav - Átalakítási és átépítési munkálatok bejelentése.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,25 kB

Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu reklamnej stavby - A reklámépítmény elhelyezésének véleményezési kérelme

Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu reklamnej stavby - A reklámépítmény elhelyezésének véleményezési kérelme.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,13 kB

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie - Területrendezési információ kiadása iránti kérelem

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie - Területrendezési információ kiadása iránti kérelem.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,84 kB

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením - Az építmény befejezése előtti változások engedélyezésének kérelme

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením - Az építmény befejezése előtti változások engedélyezésének kérelme.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,85 kB

Žiadosť o vydanie potvrdenia o odstránení stavby - Az építmény bontásáról szóló igazolás kiadása iránti kérelem

Žiadosť o vydanie potvrdenia o odstránení stavby - Az építmény bontásáról szóló igazolás kiadása iránti kérelem.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,36 kB

Žiadosť o vyjadrenie k odstráneniu stavby - Az építmény bontásának véleményezési kérelme

Žiadosť o vyjadrenie k odstráneniu stavby - Az építmény bontásának véleményezési kérelme.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,39 kB

Žiadosť o potvrdenie veku stavby – Kérvény az épület korának igazolására

Žiadosť o potvrdenie veku stavby – Kérvény az épület korának igazolására.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,93 kB

Žiadosť o vyjadrenie k zmene v užívaní stavby - Az építmény rendeltetésváltozásának véleményezési kérelme

Žiadosť o vyjadrenie k zmene v užívaní stavby - Az építmény rendeltetésváltozásának véleményezési kérelme.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,44 kB

Žiadoť o stavebné povolenie - Építési engedély kérelme

Žiadoť o stavebné povolenie - Építési engedély kérelme.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,23 kB

Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie - Építési engedély tervdokumentációjának véleményezési kérelme

Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie - Építési engedély tervdokumentációjának véleményezési kérelme.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,7 kB

Návrh na kolaudáciu stavby - Használatbevétel iránti kérelem

Návrh na kolaudáciu stavby - Használatbevétel iránti kérelem.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,96 kB

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby – Kérelem a reklámépítmény engedélyezett időtartamának a megváltoztatására

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby – Kérelem a reklámépítmény engedélyezett időtartamának a megváltoztatására.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,97 kB

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - Kérelem az építmény elhelyezési határozat kiadására

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - Kérelem az építmény elhelyezési határozat kiadására.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,03 kB

Žiadosť o vyjadrenie k zmene doby trvania reklamnej stavby – Kérelem a reklámépítmény engedélyezett időtartama megváltozásának a véleményezésére

Žiadosť o vyjadrenie k zmene doby trvania reklamnej stavby – Kérelem a reklámépítmény engedélyezett időtartama megváltozásának a véleményezésére.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,77 kB

Ohlásenie drobnej stavby – Melléképület, kisebb méretű építmény bejelentése

Ohlásenie drobnej stavby – Melléképület, kisebb méretű építmény bejelentése.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,29 kB

Ohlásenie drobných stavieb

Ohlásenie drobných stavieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,06 kB

Návrh na koludáciu stavby

Návrh na koludáciu stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,85 kB

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,38 kB

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,33 kB

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,29 kB

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,02 kB

Všeobecné

Oznámenie vo veci poskytnutia ochrany

Oznámenie vo veci poskytnutia ochrany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,53 kB

Virtuálna prehliadka

virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mapový portál

geoportal

Zvoz odpadu

December 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
27
28
29 30 1 2 3
4
5
6 7 8 9 10
11
12
13 14 15 16 17
18
19
20 21 22 23 24
25
26
27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 3. 12. 2023
takmer jasno 0 °C -4 °C
pondelok 4. 12. takmer jasno 1/-5 °C
utorok 5. 12. slabé sneženie 1/-2 °C
streda 6. 12. zamračené 1/-2 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:113
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:559975

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Kontakt

Obecný úrad
Hlavná 92/74 935 62 Pohronský Ruskov
IČO: 00 307 394
DIČ: 2021023675

Tel.: +421 367 795 012
starosta@pohronskyruskov.sk

Úradné hodiny

PO: 8.00 - 12.00  13:00 - 16:00
UT: 8.00 - 12.00  13:00 - 16:00
ST: 8:00 - 12:00  13.00 - 16.00
ŠT: 8.00 - 12.00  13:00 - 16:00
PI: NESTRÁNKOVÝ DEŇ