Navigácia

Obsah

Tlačivá - Formanyomtatványok

 

Informácia

Tájékoztató

 

Materská škola, Základná škola:

Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa

Vyhlásenie zákonného zástupcu

Otváranie škôl 1.6.2020

 

Evidencia obyvateľstva:

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte - Javaslat az átmeneti lakhely bejegyzésének a megszüntetéséről

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte na návrh vlastníka - Javaslat az átmeneti lakhely bejegyzésének a megszüntetéséről atulajdonos javaslatára

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte - Javaslat az átmeneti lakhely bejegyzésének a megszüntetéséről

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - Lakhely bejelentő lap állandó lakhelyre

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - Lakhely bejelentő lap átmeneti lakhelyre

 

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia – A kisebb légszennyező források működési engedélye iránti kérelem

Žiadosť o vydanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia – A kisebb légszennyező források építési engedélye iránti kérelem

 

Miestne dane:

Daň z nehnuteľností - vysvetlenie

Daňové priznanie k miestnym daniam - tlačivá

Editovateľné tlačivo k miestnym daniam a poplatkom (1023.37 kB)

Ohlásenie k poplatku za KO a DSO právnických osôb, podnikateľov a FO, ktoré podnikajú

Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálny odpad – Kérelem a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj csökkentésére

 

Žiadosti sociálneho charakteru:

Žiadosť na odstránenie tvrdosti zákona

 

Žiadosti - stavby:

Vyhlásenie - Nyilatkozat

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - Közterület felbontásának engedélyezési kérelme

Ohlásenie reklamnej stavby - Reklámtábla bejelentése

Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre územné rozhodnutie - Területelhelyezési tervdokumentáció véleményezésének kérelme

Žiadosť o povolenie uzávierky - Útlezárás engedélyezése iránti kérelem

Ohlásenie stavebných úprav - Átalakítási és átépítési munkálatok bejelentése

Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu reklamnej stavby - A reklámépítmény elhelyezésének véleményezési kérelme

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie - Területrendezési információ kiadása iránti kérelem

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením - Az építmény befejezése előtti változások engedélyezésének kérelme

Žiadosť o vydanie potvrdenia o odstránení stavby - Az építmény bontásáról szóló igazolás kiadása iránti kérelem

Žiadosť o vyjadrenie k odstráneniu stavby - Az építmény bontásának véleményezési kérelme

Žiadosť o potvrdenie veku stavby – Kérvény az épület korának igazolására

Žiadosť o vyjadrenie k zmene v užívaní stavby - Az építmény rendeltetésváltozásának véleményezési kérelme

Žiadoť o stavebné povolenie - Építési engedély kérelme

Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie - Építési engedély tervdokumentációjának véleményezési kérelme

Návrh na kolaudáciu stavby - Használatbevétel iránti kérelem

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby – Kérelem a reklámépítmény engedélyezett időtartamának a megváltoztatására

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - Kérelem az építmény elhelyezési határozat kiadására

Žiadosť o vyjadrenie k zmene doby trvania reklamnej stavby – Kérelem a reklámépítmény engedélyezett időtartama megváltozásának a véleményezésére

Ohlásenie drobnej stavby – Melléképület, kisebb méretű építmény bejelentése

Ohlásenie drobných stavieb

Návrh na kolaudáciu stavby

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

 

Všeobecné:

Oznámenie vo veci poskytnutia ochrany

 

Stránka

  • 1