Navigácia

Obsah

Výstavba kanalizácie a ČOV pre Združenie obcí Aglomerácia Hronovce, a. s.

Prijímateľ:

Obec Pohronský Ruskov, Hlavná 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Miesto realizácie:

Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, Pohronský Ruskov

Celkové náklady projektu:  16 225 883,41 Eur

Celkové oprávnené výdavky:  15 638 508,05 Eur

Výška nenávratného finančného príspevku: 15 638 508,05 Eur

Začiatok a ukončenie projektu:  06/2016 - 10/2018

 

Stručný opis projektu:

Vybudovaním kanalizačnej siete v obciach Hronovce, Pohronský Ruskov a Čata a vybudovaním Čističky odpadových vôd v Čate sa zabezpečil vyhovujúci spôsob odvádzania a čistenia odpadových vôd z Aglomerácie Hronovce. Realizaciou projektu sa zamedzí ďalšiemu znečisťovaniu životného prostredia, najmä zhoršovaniu kvality povrchových a podzemných vôd. Celková dĺžka kanalizačnej siete v Pohronskom Ruskove je 12392 metrov. V rámci projektu bolo vybudovaných 10 prečerpávacích staníc. Alikôtne náklady na realizáciu výstavby kanalizácie a ČOV pripadajúce na obec Pohronský Ruskov sú 6 094 326,50 EUR.