Navigácia

Obsah

Rekonštrukcia centra obce Pohronský Ruskov

Prijímateľ:

Obec Pohronský Ruskov, Hlavná 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Miesto realizácie:

Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, Pohronský Ruskov

Celkové výdavky na projekt: 417 356,56 Eur

Celkové oprávnené výdavky: 394 331,24 Eur

Výška nenávratného finančného príspevku: 374 614,68 Eur

Začiatok a ukončenie projektu: 08/2011 - 03/2012

 

Stručný opis projektu:

Projekt riešil komplexnú prestavbu verejných priestorov v centre obce Pohronský Ruskov s použitím nových povrchov, farebnosti, osvetlenia, exteriérového mobiliáru a trvalej zelene tak, že v konečnej podobe vznikol architektonicky a výtvarne ucelený celok zvyšujúci estetickú kvalitu tejto časti obce.

Stavba je začlenená na nasledovné stavebné objekty (ďalej len "SO"):

   SO č. 1 Chodníky

   SO č. 2 Spevnené plochy: a) Spevnená plocha - kostol

                                            b) Spevnená plocha - námestie (okolo pomníka "Kopjafa")

                                            c) Spevnená plocha - park

   SO č. 3 Rekonštrukcia miestnej cestnej komunikácie

   SO č. 4 Odtsavná plocha

               a) Odstavná plocha - parkovisko pri cintoríne

               b) Oplotenie