Navigácia

Obsah

Prevencia kriminality v obci Pohronský Ruskov (Vybudovanie kamerového systému)

Prijímateľ:

Obec Pohronský Ruskov, Hlavná 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Miesto realizácie:

Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, Pohronský Ruskov

Celkové náklady projektu: 19 200,00 Eur

Celkové oprávnené výdavky: 19 200,00 Eur

Výška nenávratného finančného príspevku: 5 000,00 EUR

Začiatok a ukončenie projektu: 06/2017 - 08/2017

 

Stručný opis projektu:

Realizáciou projektu sa zabezpečilo pokrytie územia obce Pohronský Ruskov v najexponovanejších a najfrekventovanejších bodoch a uzloch verejných priestorov stacionárnymi kamerami s vysokým rozlíšením, ktoré napomáhajú zvyšovať bezpečnosť občanov obce, chrániť ich majetok, majetok obce a iných subjektov v obci, eliminovať protispoločenskú činnosť, predchádzať jej vzniku a pomáhať odhaľovaniu páchateľov uvedeného konania.