Navigácia

Obsah

Odstránenie ilegálne umiestneného odpadu v katastri obce Pohronský Ruskov

Prijímateľ:

Obec Pohronský Ruskov, Hlavná 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Miesto realizácie:

Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, Pohronský Ruskov

Celkové výdavky na projekt: 65 796,96 Eur

Celkové oprávnené výdavky: 65796,96 Eur

Výška nenávratného finančného príspevku: 44 000,00 Eur

Začiatok a ukončenie projektu: 11/2016 - 11/2016

 

Stručný opis projektu:

Zámerom sanácie nelegálnych skládok bolo odstránenie odpadu a sutín z miest, kde bol dlhoročne domový, biologický či nadmerný alebo technický odpad odhadzovaný nežiadúcim spôsobom v týchto lokalitách:

   - na konci ulice Petőfiho,

   - na konci Mládežníckej ulice,

   - oproti bývalému Cukrovaru,

   - pri Hrone (bývalé poľné hnojisko PD).

Z uvedených skládok boli vyvezené a zneškodnené na skládke spoločnosti MIKONA PLUS s. r. o., Želiezovce nasledovné druhy odpadov:

- komunálny odpad v množstve 570,00 t,

- inertný odpad v množstve 1 145,00 t,

- zemina v množstve 195,00 t.

Výsledkom projektu sanácie sú vyčistené priestory v uvedených lokalitách.