Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
23.11.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

24/2018

100,00 EUR Jednosto

Miestny kynoligický klub HRON Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

29.11.2018

Zmluva o združenej dodávke plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

8000000226

182,00 EUR Stoosemdesiatdva

Twinlogy s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

29.11.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

18/15/50j/68

6 315,66 EUR šesťtisíctristopätnásť 66/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Pohronský Ruskov

10.12.2018

Dohoda o ukončení zmluvy Z201818048_Z

Z201818048_Z

Nula

Šupa technika-Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany

Obec Pohronský Ruskov

17.12.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z 25.07.2016

Dodatok č. 2

nula

Združenie obcí Aglomerácia Hronovce

Obec Pohronský Ruskov

21.01.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pohronský Ruskov na rok 2018

1/2018-D

7 006,58 EUR Sedemtisícšesť Eur, 58/100

Telovýchovná jednota SLAVOJ OFC Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

30.01.2019

Zmluva o dielo

00119

120,00 EUR Stodvadsať

QM Slovakia, s.r.o.

Obec Pohronský Ruskov

08.02.2019

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

006/2019

12 000,00 EUR Dvanásťtisíc

EUFC, s. r. o., Bratislava, Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

21.02.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

9920719356

420,00 EUR štyristodvadsať

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

21.02.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

9920716409

420,00 EUR štyristodvadsať

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

21.02.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2029308299

420,00 EUR štyristodvadsať

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

21.02.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2029156586

626,70 EUR šesťstodvadsaťšesť 70/100

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

21.03.2019

Dodatok k zmluve č. W00119

W00119

120,00 EUR Stodvadsať

QM Slovakia, s.r.o.

Obec Pohronský Ruskov

22.03.2019

Zmluva o realizácii hudobno-tanečného vystúpenia

3/2019

370,00 EUR tristosedemdesiat

Cool Club Slovakia

Obec Pohronský Ruskov

01.04.2019

Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu

1/2019

700,00 EUR Sedemsto

Anton Kokoška

Obec Pohronský Ruskov

16.04.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

7/2019

1 044,75 EUR Tisícštyridsaťštyri a 75/100

Vincent Szelecky ml.

Obec Pohronský Ruskov

23.04.2019

Zmluva o dodávkach biologicky rozložiteľného odpadu

4/2019

Nula

Mesto Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

02.05.2019

Zmluva o grantovom účte

5/2019

Nula

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

03.05.2019

Zmluva o dielo

11/2019

Nula

TECHTON, s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

14.05.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

9/2019

1 000,00 EUR Tisíc

LUMA AUDIT, s. r. o., Ludanská 12 12, 934 01 Levice

Obec Pohronský Ruskov

20.05.2019

Kúpna zmluva

19001

40 860,00 EUR Štyridsaťtisícosemstošesťdesiat

Šupa technika-Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany

Obec Pohronský Ruskov

20.05.2019

Zmluva o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe

10/2019

Nincs megadva

Súkromná spojená škola v Štúrove

Obec Pohronský Ruskov

22.05.2019

Zmluva o termínovanom úvere, Dodatok č. 1

114/005/18

Nincs megadva

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

28.05.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb

006 2019

Nincs megadva

EUFC, s. r. o., Bratislava, Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

11.06.2019

Zmluva o dielo

12/2019

1 000,00 EUR Tisíc

doc. Ing. Peter Urban, PhD.

Obec Pohronský Ruskov

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: